ناخواسته سرمايه هاي اجتماعي كشور را تخريب نكنيم


نبي اله عشقي ثاني مشاورعالي خانه خيرين ايران مي نويسد: معمولا اظهار نظرهاي بدون تحقيق و مطالعه سرمايه اجتماعي كشور را تخريب مي‌كند و شايد ندانند كه ناخواسته محروم‌ترين اقشار جامعه را هدف گرفته‌اند. در شرايط ويژه اقتصادي كه كشور با آن مواجه است و محدوديت منابع دولتي كه ارائه خدمات به اقشار آسيب پذير را تحت تاثير قرار داده و افزايش قيمت ها، طبقات متوسط جامعه را نيز به خط فقر نزديك كرده است؛ اين موسسات خيريه هستند كه هر يك در حد توان و امكانات خود در تلاش هستند كه بخشي از مشكلات طبقات محروم را بكاهند و بايد از افرادي كه با اظهارات خود مردم را از همكاري با خيريه ها باز مي دارند و اطمينان مردم به موسسات خيريه را خدشه‌دار مي كنندپرسيد آيا مي خواهيد طبقات پايين جامعه محروم تر شوند؟ و اگر منتقد مصلحي هستيد بايد انحرافات اجتماعي را به دستگاه‌هاي متولي بنويسيد نه اينكه در رسانه خيريه ها را زير سوال ببريد.

همه موسسات خيريه توسط افرادي كه صلاحيت آنها به تاييد دستگاه‌هاي متولي مي رسد تاسيس مي شوند و تركيب چند نفره به نام هيات امناء و افراد منتخبي به عنوان هيات مديره همه امور موسسات خيريه را برنامه ريزي و هدايت مي‌ كنند و بازرسان منتخب به صورت منظم همه فعاليت‌هاي خدمات رساني و مالي موسسات خيريه را زير نظر دارند و مديران عامل نيز بدون تصويب هيات مديره هيچ نوع اختيار مداخله در امور مالي را ندارند.

همه ‌ساله گزارش فعاليت ها، خدمات، درآمدها و هزينه هاي موسسات خيريه با حضور نماينده دستگاه دولتي متولي در مجمع ساليانه مطرح و مصوب مي شود و در صورت وجود مشكلي بلافاصله بايستي ايرادات برطرف شود. همچنين موسسات خيريه داراي ناظر مالياتي معرفي شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور هستند كه با دقت همه امور مالي را بررسي و به سازمان مالياتي گزارش مي دهند. ضمن آن كه مؤسسات خيريه فعاليت اقتصادي ندارند كه بخواهند از پرداخت ماليات فرار كنند.

ما هم معتقد هستيم سه دستگاه اصلي متولي امور خيريه ها يعني وزارت كشور، سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي نياز به وحدت رويه، هماهنگي و هدايت مناسب در اداره امور خيريه ها دارند اما صحيح نيست كه همه چيز را زير سوال ببريم، اين طبيعي است كه از بين چند هزار موسسه خيريه ممكن است در يك جايي نيز به ضوابط و ملاك ها توجه نشود و خلافي صورت بگيرد، آيا صحيح است كه به خاطر يكي دو اشتباه يا خلاف، اصل خيرخواهي و نيكوكاري را زير سوال ببريم؟ يا اگر كسي از نام خيريه سوء استفاده كرد كل جريان خيرخواهي را منفي تلقي كنيم.

پيشنهاد مي‌كنيم اگر يك مؤسسه خيريه خلافي كرد به صراحت از آن خيريه نام ببريد و براي رسيدگي به دستگاه قضايي معرفي كنيد، نگوييم برخي از خيريه ها، زيرا اين گفته ما شامل همه خيريه ها مي‌شود.اگر واقعاً خلافي واقعي شود ما خود اولين نهادي هستيم كه براي مبارزه با آن اعلام آمادگي مي كنيم. يقيناً ايجاد بي اعتمادي به موسسات خيريه فقط اقشار نيازمند را از خدمات آنان محروم مي سازد، كه منجر به آسيب هاي اجتماعي بيشتر مي‌شود كه همه مردم از آن صدمه مي‌بينند.

پيشنهاد مي‌كنيم دست به دست هم دهيم و فرهنگ كار خير، مهرباني و دگردوستي را توسعه دهيم و خيرين محترم را نيز نرنجانيم، خيرخواهي و نيكوكاري را تضعيف نكنيم كه جبران آن بسيار مشكل و حتي نشدني است.