شادي عيدمان را با نيازمندان تقسيم كنيم

در آستانه عيد نوروز وفرا رسيدن سال 96 هستيم ومردم آماده استقبال از بهار مي شوند هركس در حد وسع وتوان خود در تلاش است تا با آمادگي بيشتر خود را مهياي ورود به سال جديد كند.

خانه تكاني،گرد گيري، خريد لباس نو،ميوه ، آجيل وشيريني از برنامه هاي اين روزهاي عموم هموطنان است كه با شوق وشادماني به آن مي پردازند.

در اين بين بسيارند كساني كه شوق وذوقي ازآمدن سال جديد ندارند، برخي نيز غصه دار هستند ،به زندگي خود وخانواده وفرزندانشان نگاه ميكنند وبا خود مي انديشند چگونه با اين عيد مواجه شوم وچگونه ازخجالت خانواده ام بيرون بيايم؟

اين خانواده ها دست ودلشان حتي به گردگيري مختصرخانه و وسايلشان هم نميرود و با تاثر به اين ايام مي نگرند ورنج مي برند .

اما شمايي كه در انتظار سال جديد هستيد،لطفا تنها نرويد ، دستي را بگيريد وبا خود به سال جديد ببريد.

وقتي در حال خريد پوشاك ولباس ايام عيد هسستيد به اين فكر كنيد كه من وخانواده ام به اندازه كفايت لباس وپوشاك داريم لباسي براي نيازمندي تهيه كنم دلي را شاد كنم او هم عيدي داشته باشد ، او هم لبخندي بزند، روز او هم نو شود.

وقتي براي خريد ميوه وشيريني مي رويد با خود بگوييد يك كيلو شيريني كمتر مي گيرم چند كيلو ميوه كمتر مي خرم پولش را به نيازمندي هديه مي كنم و متاسفانه اين روزها آنقدر فقير وبيچاره زياد است كه احتياجي به گشتن هم نيست .

از سوي ديگر موسسات خيريه بسياري در كشور وجود دارند كه داراي اساسنامه ومجوز فعاليت هستند وبا نظارت دستگاه هاي متولي فعاليت مي كنند، اين موسسات با بررسي همه جانبه وانجام اقدامات مددكاران اجتماعي نسبت به تعيين وتشخيص نيازمندان واقعي اقدام مي كنند واطلاعات وعملكردشان قابل اطمينان است، بنابراين نياز به بررسي توسط خود مردم واهل خير ونيكوكاري نيست، اين موسسات مكلفند وشرعا مسئوليت دارند تا مطابق خواسته ونيت نيكوكاران اقدام كنند وهديه اهل خير را به نيازمندان واقعي برسانند.

بنابراين هرشخصي مي تواند مطابق تشخيص خود وبراساس باورها واعتقادات خود فكر ونيت خير خود را به راحتي واطمينان به نتيجه برساند، حتي مي تواند از نزديكي خانه اش ازشهرستاني به شهرستان ديگر يا روستاي ديگر هديه خود را تقديم كند.

ما در اين روزها بايد به اين بينديشيم كه فقيري كه زندگي اش تامين نمي شود ، پوشاكي ندارد كه بپوشد ،غذائي ندارد كه بخورد وبه خانواده اش بدهد، اگر از ديوار خانه اي بالا رود اگر مرتكب بزه و جرمي شود، آيا من مسئول نيستم ؟ آيا اگر چنين نيازمندي به دليل مجموعه شرايط جامعه وارد چرخه آسيب اجتماعي شود من مسئوليتي ندارم ؟ مومنان از خود بپرسند، آيا در روز رستاخيز از من نمي پرسند تو چرا كاري نكردي ؟ تو چرا ديدي وهيچ عملي انجام ندادي ؟كم يا بيش .

از خودمان بپرسيم ،آيا من نمي توانم از يك آسيب اجتماعي پيشگيري كنم ؟ آياحق دارم چشمم را ببندم واز اين واقعيت ها بگذرم؟

هموطنان، عزيزان، انسان ها، دينداران، متمولان، عاشقان انسان دوستي بياييد بيدارشويم وسهم خود را اداكنيم و به اندازه همتمان كم يا بيش كمك كنيم . بيائيم بي تفاوت نباشيم، انسان باشيم.

بيائيم شادي عيدمان را با نيازمندان تقسيم كنيم و باور داشته باشيم اگر مهرباني را تقسيم كنيم به همه مي رسد.

عيد نوروز برعاشقان انسان دوستي و بر ياوران ياري خواهان وآنان كه چشمشان را بر واقعيت ها نمي بندند، مبارك باد .

 

نويسنده: آقاي عشقي ثاني مشاورعالي خانه خيرين ايران

منبع: ايسكانيوز